Het College van Deskundigen, als onderdeel van het NOC*NSF Kwaliteitszorgsysteem sportvloeren en sportaccommodaties, heeft op 13 februari 2017 het herziene ‘Procedurehandboek Kwaliteitszorgsysteem sportvloeren en sportaccommodaties’ vastgesteld. De wijze waarop wordt samengewerkt door alle betrokken partijen binnen het Kwaliteitszorgsysteem en de gerelateerde afspraken die in dit verband zijn gemaakt, zijn vastgelegd in het Procedurehandboek. De herziening is tot stand gekomen door voorwerk vanuit NOC*NSF in afstemming met de betrokken sportbonden en KIWA ISA Sport, als testinstituut met NOC*NSF erkenning.

De betrokken partijen realiseren zich dat Kwaliteitszorg ingewikkelde materie is, zeker voor partijen die hier sporadisch mee te maken krijgen. Er is getracht om alleen relevante informatie te beschrijven en deze zo overzichtelijk mogelijk te presenteren. Mocht u echter vaststellen dat er verbeteringen mogelijk zijn of mocht u vragen hebben, dan kunt u hiervoor contact opnemen met NOC*NSF via accommodatiezaken@nocnsf.nl.

Belangrijkste wijzigingen

Normalisatie
Deze tekst is nieuw ten opzichte van de oude versie en is in een eerder stadium door het College van Deskundigen vastgesteld en gecommuniceerd naar alle betrokkenen.

Een NOC*NSF/sportbond gecertificeerde sportvloer
Dit hoofdstuk is grotendeels nieuw ten opzichte van de oude versie. Paragraaf 2.1.5 is gewijzigd, waarbij de statussen zijn teruggebracht van 4 naar 3 en het geheel is vereenvoudigd. Paragraaf 2.1.6 is gewijzigd, waarbij het proces over hoe een constructie op de SVL komt of kan worden gewijzigd is verduidelijkt.

Registratie- en beoordelingsproces
Dit hoofdstuk is geheel nieuw. Vanaf 6 maart 2017 dienen alle projecten te worden geregistreerd via de NOC*NSF Sportvloerenlijst. Hier is een apart nieuwsbericht aan gewijd.

Financiën en communicatie
Deze hoofdstukken zijn inhoudelijk niet veel gewijzigd ten opzichte van de oude versie, maar met name verduidelijkt en vereenvoudigt.