Het borgen van processen behorend bij de kwaliteitsaspecten, sportfunctionaliteit, veiligheid, bespeelbaarheid, uniformiteit en duurzaamheid van sportvloeren en sportaccommodaties in Nederland, zorgt ervoor dat sportvloeren en sportaccommodaties na aanleg, ombouw, renovatie en herkeuring voldoen aan bepaalde minimale eisen, welke door de betreffende sportbond en overige belanghebbenden worden geformuleerd. Deze minimale eisen zijn onder te verdelen in materiaaltechnische, constructie- en sporttechnische eisen, die door de georganiseerde sport noodzakelijk worden geacht om de kwaliteit en veiligheid van sportvloeren en sportaccommodaties in Nederland te borgen. Deze minimale eisen kunnen worden vastgelegd in NOC*NSF-normen. Verschillende ontwikkelingen kunnen aanleiding geven om een NOC*NSF-norm voor sportvloeren of sportaccommodaties te ontwikkelen, aan te passen of te verwijderen, zoals: aanpassing in regelgeving door sportbonden of internationale sportfederaties, aanpassing van Europese normen door de CEN, ontwikkelingen in de alledaagse sportpraktijk, nieuwe wet- en regelgeving door de overheid of de ontwikkeling van een nieuw/innovatief product.

Voor de ontwikkelingen rondom kunstgrasvelden bepaalt WG 6 of een NOC*NSF-norm, op basis van de ingebrachte punten, daadwerkelijk ontwikkeld, aangepast of ingetrokken dient te worden en hoe deze norm eruit zou moeten zien. Hierbij is het mogelijk om een tijdelijke taakgroep op te richten voor nader onderzoek en uitwerking. Het efficiënt handelen door gebruik te maken van taakgroepen moet voorkomen dat er tijdens de vergadering van de werkgroep onnodig wordt gediscussieerd. Door samenkomst in de taakgroep en mailwisseling in de periode tussen de vergaderingen van de werkgroep, is het mogelijk effectiever en efficiënter te werken binnen de normalisatie. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van sportbonden, gemeenten, aannemers, leveranciers, adviesbureaus en door NOC*NSF erkende test- en keuringsinstituten. De werkgroep vergadert zoveel als benodigd, waarbij dit in het algemeen twee keer per jaar betreft. Tijdens de vergadering worden de relevante ontwikkelingen en normen, die binnen de betreffende scope van de werkgroep vallen, besproken. Meer informatie over de normalisatie staat in het Procedurehandboek sportvloeren en sportaccommodaties.

Voor WG 6 zijn we op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Voorzitter
Van de voorzitter van een werkgroep mag worden verwacht dat hij/zij streeft naar borging en verhoging van de kwaliteitsaspecten, sportfunctionaliteit, veiligheid, bespeelbaarheid, uniformiteit en duurzaamheid van sportvloeren en alle soorten (overdekte) sportaccommodaties in Nederland, zonder hierbij vanuit persoonlijk belang en/of het belang vanuit de eigen organisatie te handelen. Handelen vanuit algemeen belang met inachtneming van de eerder genoemde aspecten is als voorzitter essentieel. De voorzitter is op persoonlijke titel gekozen tot voorzitter en behartigt daarom niet het belang van zijn/haar organisatie. De voorzitter, de werkgroepleden en het NOC*NSF-secretariaat zijn allen verantwoordelijk om dit te waarborgen.

De voorzitter wordt door een meerderheid van de leden van de betreffende werkgroep gekozen. In de eerstvolgende vergadering van het College van Deskundigen wordt deze keuze voorgelegd en hierover een besluit genomen. De zittingsduur van de voorzitter betreft twee jaar, waarbij hij/zij de mogelijkheid heeft om tweemaal te worden herkozen. In afstemming met het NOC*NSF-secretariaat en de betreffende werkgroepleden formuleert de voorzitter het werkprogramma voor de komende twee jaar. De voorzitter is verantwoordelijk voor het overall management van de betreffende werkgroep.

De voorzitter van een NOC*NSF-werkgroep moet:
- zo onafhankelijk en neutraal mogelijk het voorzitterschap uitvoeren;
- het NOC*NSF-secretariaat van de werkgroep ondersteunen bij het uitvoeren van de taken en verantwoordelijkheden van het secretariaat;
- de vergaderingen van de werkgroep leiden met als doel consensus te bereiken (zie de paragraaf ‘besluitvorming’ binnen het hoofdstuk ‘Normalisatie’ van het Procedurehandboek sportvloeren en sportaccommodaties);
- er tijdens vergaderingen voor zorgen dat alle standpunten uitgesproken kunnen worden en naar behoren samengevat worden, zodat alle aanwezigen deze begrijpen;
- er tijdens vergaderingen voor zorgen dat alle besluiten helder zijn en in het verslag van de vergadering worden opgenomen en op termijn in schriftelijke vorm beschikbaar zijn;
- de NOC*NSF-normcommissie adviseren en informeren over belangrijke zaken die de werkgroep betreffen;
- voor de correcte afhandeling zorgdragen indien bezwaar of beroep is aangetekend tegen een werkgroepbesluit; er voor zorgen dragen dat bij blijvend bezwaar e.e.a. aan de betreffende NOC*NSF-normcommissie wordt voorgelegd;
- de NOC*NSF-normcommissie assisteren in geval van bezwaar of beroep tegen een werkgroepbesluit;
- aanjagen van de afspraken welke zijn gemaakt in de werkgroep.

Indien de voorzitter onvoorzien tijdens een vergadering niet aanwezig is of kan zijn, wordt deze rol eenmalig vervuld door een van de betreffende werkgroepleden. Deze persoon wordt door de deelnemers aangewezen tijdens of voorafgaand aan de vergadering.

Heb je interesse of wil je meer weten? Neem dan contact op met Matthijs de Bruin van NOC*NSF, via matthijs.debruin@nocnsf.nl