Per januari 2019 is de norm NOCNSF-KNVB2-15 van kracht voor kunstgras voetbalvelden.

In deze norm zit een gewijzigde hoogteligging ten opzichte van de eerdere versie. De hoogteligging wordt in de norm weergegeven in een percentage en niet meer in centimeters.

Het weergeven in percentages geeft meer duidelijkheid omdat dit percentage bij afwijkende maatvoeringen, denk bijvoorbeeld aan een zelfstandig 8 tegen 8-veld, éénduidig doorgevoerd kan worden zonder dat dit apart beschreven hoeft te worden.

De aanpassing in hoogteligging heeft met name betrekking op nieuw te bouwen projecten. Bij renovatieprojecten waar een overschrijding zit in de hoogteligging, omdat deze overschrijding er al tijdens de oorspronkelijke aanleg was, zal de KNVB overgaan tot een dispensatieverlening (mits deze binnen de eerder gestelde normen valt).

Een dispensatie voor een afwijkende hoogteligging kan worden aangevraagd via het e-mailadres: accommodatiezaken@knvb.nl.  Getoetst zal worden of tijdens de oorspronkelijke aanleg een overschrijding was toegepast middels controle van de aanlegrapporten. Belangrijk is om de dispensatieaanvraag voorafgaand aan de renovatiewerkzaamheden aan te vragen. De dispensatieaanvraag kan gedaan worden door de opdrachtgever van het te renoveren veld, de opdrachtnemer of de club. De dispensatieverlening zal verstrekt worden door de KNVB aan de betreffende club.

Let op: zonder dispensatie vooraf geldt een afkeur bij overschrijding van de hoogteligging.