Vanaf januari 2019 is de norm NOCNSF-KNVB2-15  voor kunstgras voetbalvelden leidend. Deze norm is samengesteld in overleg met stakeholders als NOC*NSF, de VSG, diverse keuringsinstituten en werkgroep 6 “kunstgras” resulterend onder NOC*NSF. Het doel van deze norm is toe te werken naar één norm voor voetbalvelden.

Op dit moment zitten er nog te veel verschillen in sporttechnische eigenschappen tussen natuurgrasvelden en kunstgrasvelden wat kan leiden tot blessures. Verwacht werd dat de norm redelijk geruisloos zijn intrede zou doen. De praktijk lijkt hier toch weerbarstiger. Onder andere opdrachtgevers en opdrachtnemers geven aan onvoldoende voorbereid te zijn op deze nieuwe norm. Alle partijen onderschrijven het doel van de norm, maar vragen meer tijd om de kunstgrasvelden aan de norm te laten voldoen. Met alle stakeholders is afgesproken om dit seizoen (2019/2020) te beschouwen als overgangsjaar en vanaf seizoen 2020/2021 de norm NOCNSF-KNVB2-15 vooralsnog leidend te laten zijn.

Kunstgrasvelden (nieuwbouw dan wel renovatie) aangelegd in seizoen 2019/2020, welke nog niet gecertificeerd zijn, kunnen een certificaat verkrijgen als deze aan de sporttechnische normen voldoen zoals deze golden in 2018/2019. Om een certificaat voor deze velden te kunnen verkrijgen moet er contact worden opgenomen met de afdeling accommodatiezaken van de KNVB via accommodatiezaken@knvb.nl onder vermelding van “certificering kunstgrasvelden 2019/2020”. In de mail moet het projectnummer van NOC*NSF zijn opgenomen, wat verkregen wordt bij registratie van het project. De KNVB zal de mailcommunicatie delen met het betreffende keuringsinstituut voor verkrijging van de bijbehorende rapportage van het veld. Indien blijkt dat de sporttechnische waarden overeenkomen zoals deze golden in seizoen 2018/2019 zal de KNVB overgaan tot het afgeven van het certificaat wat benodigd is om wedstrijden onder auspiciën van de KNVB te kunnen spelen.

Bovenstaande staat het contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer niet in de weg.