Padel in Nederland groeit snel en er worden dan ook steeds meer padelbanen gerealiseerd. Nieuwe inzichten en ontwikkelingen volgen elkaar op. Padel is een nieuwe sport in Nederland en ook binnen toepassing van het huidige kwaliteitszorgsysteem. Dit vraagt logischerwijs op onderdelen soms nog om een verdere optimalisatie. Een padelbaan bestaat naast de sportvloerconstructie en kunstgrastoplaag uit een (metalen)kooi. Deze padelkooi is conform het bouwbesluit (aangemerkt als bouwwerk) onderhevig aan vergunningplicht en -verstrekking door gemeenten alvorens gebouwd mag worden. Om de initiatiefnemer c.q. opdrachtgever van de bouw van een padelbaan verder te helpen worden deze padelkooien getoetst a.d.h.v. de richtlijn constructieberekening padel zoals vastgesteld door het COBC en beoordeeld door een door NOC*NSF erkend keuringsinstituut. Wanneer de sportvloerconstructie en kooi van betreffende aannemer/leverancier voldoet aan de geldende normen en richtlijnen, wordt de padelbaan op de NOC*NSF Sportvloerenlijst geplaatst en mag de aannemer/leverancier deze bouwen binnen het voor de locatie geldende windgebied. Daarnaast geldt er ook een keuringsplicht per project op locatie om invulling te geven aan de (wettelijke) zorgplicht en gebruik van de banen voor wedstrijden.

Met de extra toevoeging van informatie over de kooi en het betreffende windgebied kan de opdrachtgever zien of de aannemer of de kooi voldoet aan de basisuitgangspunten. Het aanvragen van een vergunning bij de gemeente blijft wel altijd noodzakelijk, ook als een kooi op de NOC*NSF sportvloerenlijst staat en geschikt is bevonden voor een bepaald windgebied. Let daarbij op dat de aanleg van een padelkooi maatwerk is en zich per locatie altijd verschillen kunnen voordoen of extra maatregelen kunnen worden verlangd.

Er wordt momenteel hard gewerkt aan de optimalisatie van het nieuwe kwaliteitszorgsysteem door alle betrokkenen. Daarin zullen de specifieke kenmerken en uitgangspunten van de aanleg van een padelbaan/kooi een nog betere plek krijgen.

De VSG kan op basis van de getoonde informatie nog aanpassingen verlangen.